Põhikiri

I Üldsätted

1. Tartumaa Kurtide Ühing (edasipidi TKÜ) on Tartus ja Tartumaal elavaid kurte ja raske kuulmispuudega inimesi vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.

2. TKÜ on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja-, pitsati, pangaarvete ning atribuutikaga.

3. TKÜ juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Kurtide Liidu ning käesolevast põhikirjast.

4. TKÜ on Tartus  1931. a. asutatud Tartu Kurttummade Seltsi „SÕPRUS” õigusjärglane.

5. TKÜ asukoht on Tartu, Suur-Kaar 56.

6. TKÜ on asutatud tähtajatult.

7. TKÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

II Eesmärk ja ülesanded

8. TKÜ eesmärk on Tartus ja Tartu maakonnas elavate kurtide ja raske kuulmispuudega inimeste koondamine ühingulisse tegevusse, koolitamine, nõustamine, sotsiaal- ning muude probleemide lahendamisel.

 

9. TKÜ ülesanded on:

9. 1. võimaluste loomine kurtide ja raske kuulmispuudega inimeste omavaheliseks suhtlemiseks;

9. 2. pakkuda kodulehe vahendusel nii oma liikmetele kui ka kõigile teistele huvilistele huvitavat ja vajalikku infot meie ühingu tegevuse kohta;

9. 3. kultuuriürituste korraldamine ja sporditegevuse toetamine;

9. 4. informatsiooni edastamine liikmetele;

9. 5. koostöö juriidiliste- ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas;

9. 6. viipekeele kui kurtide suthlemiskeele kasutamisele ja õpetamisele kaasaaitamine;

9. 7. heategevuslike ürituste korraldamine (loteriid, kontserdid, oksjonid, näitused, sihtotstarbelised korjandused jne.);

9. 8. aktiivne osalemine Eesti Kurtide Liidu ja Tartu Puuetega Inimeste Koja töös.

 

III Vara ja vahendid

10. Eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete täitmiseks teeb TKÜ koostööd omavalitsustega, sihtasutustega, mittetulundus- ning äriühingutega.

11. TKÜ tegevust rahastatakse vahendist, mis koosnevad:

11. 1. liikmemaksudest;

11. 2. annetustest, kingitustest, pärandustest;

11. 3. sponsorlustest;

11. 4. tuluüritustest saadud laekumistest;

11. 5. koolituste korraldamisest;

11. 6. projektitööst;

11. 7. muust, mis vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

12. TKÜ võib oma põhikirjaliste eesmärkideja ülesannete täitmiseks asutada iseseisvaid äriühinguid ja sihtasutusi, osaleda neis, omada kinnis- ja registrisse kantud vallasvara ning teha seadustest tulenevaid tsiviil- ja äriõiguslikke tehinguid.

 

IV Liikmed

13. Liikmeteks võivad olla käesolevat põhikirja tunnistavad vähemalt 16 aastaseks saanud kurdid ja kuulmispuudega inimesed ning samuti viipekeelt valdavad, kurte abistada soovivad TKÜ töös osalevad kuuljad.

14. Liikme vastuvõtmine või tema väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel.

15. Liikme vastuvõtmise-, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab TKÜ juhatus.

16. TKÜ-st saab välja astuda majandusaasta lõpul või pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist.

17. Liikme võib juhatuse otsusega TKÜ-st välja arvata, kui liige:

17. 1. ei osale TKÜ töös;

17. 2. ei ole 2 aasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;

17: 3. eirab käesolevas põhikirjas sätestatud nõudeid;

17. 4. on mõjul põhjusel kaotanud TKÜ liikemte usalduse.

18. Liikme väljaarvamist punktis 17 toodud alusel teatab juhatus väljaarvatavale liikmele 1 kuu enne koosolekul omapoolsete selgitustega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab ¾ juhatustega.

19. Väljaarvatud liige võib nõuda oma väljaarvamise küsimuse arutamist järgmisel koosolekul.

 

20. Liikmete õigused ja kohustused:

20. 1. TKÜ liikmel on õigus:

20. 1. 1. osaleda ja hääletada TKÜ üldkoosolekul;

20. 1. 2. olla valitud TKÜ juhtorganistesse alates 18. eluaastast;

20. 1. 3. osaleda TKÜ korraldatavatel üritusel;

20. 1. 4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi TKÜ puudutavates küsimustes;

20. 1. 5. osaleda oma personaalküsimuse arutamisel;

20. 1. 6. astuda TKÜ-st välja kooskõlas käesolevas põhikirjas sätestatusega.

 

20. 2. Liige on kohustatud:

20. 2. 1. järgimaTKÜ töös osalemisel käesolevat põhikirja ja TKÜ juhtorganite otsuseid;

20. 2. 2. osalema TKÜ tegevuses ning täitma oma lepingulised kohustused TKÜ ees;

20. 2. 3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

20. 2. 4. mitte esindama TKÜ-d ilma vastava volituseta.

 

V Üldkoosolek

21. TKÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.

22. 1. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.

21. 2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 1 kord aastas.

21. 3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, teatades sellest liikmetele vähemalt 7 päeva ette. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näitades vähemalt 1/10 liikmetest.

21. 4. üldkoosoleku kokkukutsumise teade (koos päevakorraga) tehakse liikmetele teatavaks.

TKÜ koduleheküljel rubriigis uudised ja pannakse üles kontori seinal olevale teadetetahvlile vähemalt 7 päeva ette.

21. 5. Põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalejate üle ⅔ häälteenamus, eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

21. 6. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletatud üle ¼ koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kui seaduses pole sätestatud suuremat häälteenamuse nõuet.

21. 7. Üldkoosolek valib juhtorganeid korraliselt iga 3 aasta tagant.

 

22. Üldkoosoleku pädevuses on:

22. 1. eesmärgi muutmine;

22. 2. põhikirja muutmine ja täiendamine;

22. 3. juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;

22. 4. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja hindamine;

22. 5. aastaaruande kinnitamine;

22. 6. TKÜ ühinemine, jagunemine, lõpetamine;

22. 7. juhatuse või muu organi liikmega TKÜ kinnis- või registrisse kantud vallasvara tehingute otsustamine ja selles tehingus TKÜ esindaja määramine;

22. 8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

23. Juhatuse või revisjonikomisjoni väljalangenud liikmete asemele valib järgmine üldkoosolek uued liikmed, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.

 

VI Juhatus

24. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib TKÜ tegevust juhatus, millesse üldkoosolek on salajase hääletuse teel valinud 3-9 liiget.

Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või vähemalt 2 juhatuse liiget.

Juhatuse koosolek on otsusvõimeline, kui sellel üle poole juhatuse liikmetest.

Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamustega. Kui mõni juhatuse liige ei osale korduvalt juhatuse töös või soovib lahkuda, kutsub järgmine üldkoosolek ta tagasi ja valib juhatusse uue liikme, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.

 

25. Juhatuse pädevus:

25. 1. tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;

25. 2. üldkoosolekute otsuste elluviimine;

25. 3. eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;

25. 4. tegevusaruande kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;

25. 5. liikmete vastuvõtmine, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;

25. 6. üldkoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine;

25. 7. TKÜ esindamine omavalitsusorganites;

25. 8. liikmete arvestuse pidamine;

25. 9. palgaliste ametikohtade kinnitamine;

25. 10. muud seatusega kooskõlas olevad toimingud;

25. 11. juhatuse liige võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused TKÜ ees on olulisel määral täitmata, tema võimetus juhtida TKÜ tegevust on ilmne või ta on kaotanud üldkoosoleku usalduse.

 

VII Esimees

27. TKÜ esimees on ühtlasi juhatuse esimees, kes valitakse üldkoosolekul 3 aastaks. Esimehe ametikoht võib TKÜ majanduslikust olukorrast tulenevalt olla palgaline. Otsuse selle kohta võtab vastu juhatus, kinnitades esimehe töötasu suuruse.

 

28. Esimehe pädevus:

28. 1. korraldab TKÜ igapäevast tööd;

28. 2. korraldab juhatuse tegevust;

28. 3. tegutseb TKÜ nimel ja esindab seda ilma volituseta;

28. 4. annab volikirju;

28. 5. omab TKÜ nimel allkirjaõigust;

28. 6. sõlmib TKÜ nimel lepinguid;

28. 7. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust;

28. 8. käsutab kooskõlas põhikirjaga TKÜ vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides;

28. 9. avab ja sulgeb TKÜ pangakontosid;

28. 10. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;

28. 11. vastutab oma tegevuse eestseadustes sätestatud korras.

 

VIII Revisjonikomisjon

29. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis valitakse üldkoosolekul 3-liikmelisena 3 aastaks. Revisjonikomisjon nimetab endi hulgast esimehe.

 

30. Revisjonikomisjoni pädevus:

30. 1. jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist;

30. 2. kontrollib eelarve täitmist ja aruandlust;

30. 3. revideerib vähemalt 1 kord aastas TKÜ finants- ja majandustegevust;

30. 4. kaasab vajadusel audiitori;

30. 5. koostab oma revisjonitegevusest aruande, mille esitab üldkoosolekule, mille päevakorras on aastaaruande kinnitamine.

 

IX Raamatupidamine

31. Juhatus korraldab TKÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

32. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Sellele lisatakse revikomisjoni aruanne ja olemasolu korral audiitori järeldusotsus.

33. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

X Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

34. TKÜ tegevus lõpetatakse:

34. 1. ülakoosoleku otsusega;

34. 2. pankrotimenetluse alustamisel TKÜ vastu;

34. 3. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmed.

35. Tegevuse lõpetamine võib alati otsustada üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle ⅔ üldkoosolekul osalenud liikmetest. Tegevuse lõpetamisest teeb juhatus avalduse registripidajale.

36. Lõpetamise otsusele järgneva likvideerimismenetluse viivad läbi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

 

Likvideerijad lõpetavad TKÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.

 

Tartu Maakohus registriosakond sisse tulnud 12.12.2016