Aastakoosoleku teade.

Aastakoosolek toimub 10. aprillil, kl 17:00 Tartus Suur-Kaar 56, klubis.

Aastakoosoleku päevakord:

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimised.
2) Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine.
3) TKÜ juhatuse esimehe aruanne ühingu 2018. aasta tegevusest ja finantstegevusest.
4) Revisjonikomisjoni 2018. aasta aruanne.
5) 2018. a. juhatuse tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
6) 2019. a. tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine.
7) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatamise esmaste infokanalite arutelu ja kinnitamine.
8) Jooksvad küsimused.
a) Suvise ekskursiooni arutlus.
b) Ettepanekud, arvamused.

Ootame osa võtma kõiki ühingu liikmeid.

TKÜ juhatus!

YouTube Preview Image
« »